Skip to content

(Italiano) Chi sono i Soci

קנאבורה
עמותת אגודת ידידות סרדיניה- ישראל

עמותה לקידום חברות וחילופים תרבותיים וכלכליים .

רקע:

– הים התיכון ,ובלבו סרדיניה, היווה מאז ומתמיד צומת דרכים חשוב לחילופים תרבותיים וכלכליים כמו כן להיכרות הדדית בין עמים וופיתוח קשרים חברתיים.

-קנאבורה,היא אגודה עצמאית, אפוליטית ובלתי תלויה ,שמטרותיה כוללות פיתוח תרבותי, מדעי,חינוכי וקידום כלכלי.

-האגודה אינה מפלה על בסיס גזע, לשון, דת, מין, מוצא אתני או לאום.

-מאמינים בכבוד הדדי בין תרבויות שונות ושוויון בין בני האדם.

-קנאבורה מכוונת את פעילותה בעיקר לתרבות הסרדית והיהודית שהן שזורות זו בזו במשך אלפי שנים